ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza

ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (to jest Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 2070) Komenda Główna Policji uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza- Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

adres skrzynki: /kpp-krosnoodrz/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
 2. Złożenie dokumentów w godzinach 7.30 - 15.30 w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Sienkiewicza 22 na następujących nośnikach danych:
 •     Pamięć masowa USB
 •     Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych) to:
 •     DOC, DOCX, RTF
 •     ODS, ODT
 •     XLS, XLSX
 •     CSV
 •     TXT
 •     GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 •     XML
 •     SVG
 •     PDF
 •     ZIP

     3. Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5 MB, w tym łączny rozmiar załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.

      4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Powrót na górę strony