Walka z cyberprzestępczością

Walka z cyberprzestępczością

W ostatnich latach internet rozwinął się do tego stopnia, że jest on obecny we wszystkich dziedzinach naszego życia. Bez dostępu do internetu nie może w zasadzie funkcjonować swiat biznesu, nauki i rozrywki. W internecie można znaleźć w zasadzie wszystko. Usługi internetowe są nieustannie polepszane a jego zasoby powiększane. W znacznym stopniu ułatwia współczesnemu człowiekowi życie i pracę.

Niestety, wraz z coraz szybszym  rozwojem internetu i wpływem na nasze życie przestępstwa komputerowe stają się jego integralną częścią. Rozpowszechnienie internetu i możliwość zachowania w nim anonimowości tworzy idealne warunki dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać komputery niezgodnie z prawem. Cyberprzestępczość jest zjawiskiem narastającym, niebezpiecznym i przynoszącym przestępcom coraz większe dochody.

Unia Europejska terminu "cyberprzestępczość" używa w odniesieniu do trzech rodzajów przestępstw:

 1. przestępstwa popełniane przy użyciu elektronicznych  sieci informatycznych i systemów informatycznych:
  1. oszustwa
   • handel fałszywymi fakturami,
   • oszustwa nigeryjskie,
   • oszustwa na portalach aukcyjnych,
   • handel numerami kart płatniczych,
  2. prawa autorskie/znaki towarowe
   • kosmetyki,
   • odzież,
   • chemia gospodarcza
   • filmy, muzyka,
  3. nielegalny handel
   • ludźmi,
   • bronią,
   • częściami samochodowymi (pochodzącymi z kradzieży),
   • narkotykami
 2. publikacja nielegalnych treści w mediach elektronicznych:
  • pornografia dziecięca,
  • sekty,
  • rasizm i ksenofobia,
  • sekty,
 3. przestępstwa przeciwko systemom informatycznym
  • kradzieże informacji,
  • dystrybucja złośliwego oprogramowania,
  • ataki DDOS (odmowa dostępu do serwerów/usług)
  • włamania do systemów komputerowych

Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się walka z cyberprzestępczością w Polsce jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),a w szczególności:

 • Art. 190a § 2 – podszywanie się pod inną osobę, fałszywe profile,
 • Art. 202 kk – dot. treści pedofilskich,
 • Art. 256 kk – ekstremizm polityczny – treści faszystowskie,
 • Art. 267 § 1 kk – nieuprawnione uzyskanie informacji (hacking),
 • Art. 267 § 2 kk – podsłuch komputerowy (sniffing),
 • Art. 268 § 2 kk – udaremnienie uzyskania informacji,
 • Art. 268a kk – udaremnienie dostępu do danych informatycznych,
 • Art. 269 § 1 i 2 kk – sabotaż komputerowy,
 • Art. 269a kk – rozpowszechnianie złośliwych programów oraz cracking,
 • Art. 269b kk – tzw. „narzędzia hackerskie”,
 • Art. 271 kk – handel fikcyjnymi kosztami,
 • Art. 286 kk – oszustwo popełniane za pośrednictwem Internetu,
 • Art. 287 kk – oszustwo komputerowe.


Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce, które też w ramach zwalczania przestępczości gospodarczej wchodzą w szeroko rozumianą przestępczość komputerową, jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Pozostałe regulacje, mające charakter pomocniczy, to przede wszystkim:

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
 • ustawia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz. 1068, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Mając na uwadze wzrost przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych, a co za tym idzie, potrzebę bezpośredniej i szybkiej wymiany informacji pomiędzy organami ścigania, a społeczeństwem Wydział d/w z Cyberprzestępczością KWP w Gorzowie Wlkp. dostrzega konieczność funkcjonowania punktu kontaktowego drogą elektroniczną przeznaczonego dla obywateli do przekazywania informacji pomocnych w zwalczaniu cyberprzestępczości.

Informacje, które mogą okazać się przydatne w zwalczaniu cyberprzestępczości należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:

cyber@go.policja.gov.pl

Informacje przesłane na w/w adres skrzynki pocztowej nie będą traktowane jednoznacznie jako zgłoszenie o przestępstwie a jedynie stanowić będą źródło  informacji o zdarzeniach mogących mieć charakter przestępczy i podlegać sprawdzeniu i weryfikacji.

źródło: KWP Gorzów Wlkp.

Powrót na górę strony