Małoletni a quad - KPP Krosno Odrzańskie

Małoletni a quad

Małoletni a quad

Data publikacji 06.07.2015

Dość popularnym prezentem jaki dzieci otrzymują na różnego rodzaju okazje jest quad. Czasami zdarza się, iż rodzice nieświadomi odpowiedzialności karnej jaka na nich spoczywa, pozwalają dzieciom na korzystanie z nich do jazdy po drogach. A co na to prawo?

Przypominamy, że wraz z wejściem w 2013 roku nowych przepisów z zakresu ruchu drogowego, zmieniły się również zasady prowadzenia pojazdów oraz odpowiednich praw jazdy w poszczególnych kategoriach. Tak więc, do kierowania czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość jazdy jest ograniczona konstrukcyjnie do 45 km/h, uprawniać będzie prawo jazdy kategorii AM, uprawniające także do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym i motorowerem. Prawo jazdy to będzie możliwe do uzyskania dla 14-latka, który ukończy odpowiedni kurs w uprawnionym ośrodku szkolenia kierowców i zda – z wynikiem pozytywnym – egzamin organizowany w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Nie ma już karty motorowerowej, którą można było uzyskać w szkole podstawowej.

Uprawnienie do kierowania czterokołowcem „ciężkim”, przekraczającym parametry dopuszczalne dla czterokołowca lekkiego, będzie wymagać uzyskania prawa jazdy kategorii B1, dostępnej dla osób które ukończyły 16 lat. Kategoria ta będzie obejmować również prawo kierowania pojazdami określonymi dla kategorii AM. Ponadto kierujący oraz pasażerowie przemieszczający się czterokołowcem lekkim, czterokołowcem oraz motorowerem, zobowiązani są do zakładania kasków ochronnych! Wyjątek stanowią pojazdy zamknięte wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

Dla przypomnienia, za czterokołowiec uważa się pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, nie będący samochodem osobowym, ciężarowym lub motocyklem, o masie własnej nie przekraczającej 550 kg w przypadku przewozu rzeczy, oraz 400 g w przypadku przewozu rzeczy.

Ponadto quady poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący musi posiadać uprawnienia do kierowania.

Mając na względzie obowiązujące przepisy ruchu drogowego musimy także pamiętać, że każdy kto dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, między innymi osobę niemającą wymaganych uprawnień bądź niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu naraża się na odpowiedzialność karną (art. 96 Kodeksu Wykroczeń). Ponadto rodzic może odpowiedzieć także z art. 105 Kodeksu Wykroczeń, który mówi:

§ 1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych.