Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej krośnieńskiej Policji figurującej pod adresem: krosno-odrzanskie.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2-12-2013 rok

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18-05-2018 rok

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 rok o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

Deklarację sporządzono w dniu  22-09-2020 rok

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim podkomisarz Justyną Kulka, która jest jednocześnie koordynatorem Zespołu do spraw dostępności, adres e-mail: rzecznik.kpp_krosno@go.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 79 45 228.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Sienkiewicza 22 w Krośnie Odrzańskim. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Ponadto na budynku i przed nim znajduje się podświetlony napis Policja, a przy wjeździe na parking stoi policyjny podświetlony pylon.

Na parkingu przed budynkiem komendy w Krośnie Odrzańskim wyznaczono dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością,

Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień, obok którego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, wyposażony w poręcze. W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych do budynku, które otwierają się automatycznie, znajduje się domofon.

Na wprost wejścia znajduje się punkt recepcyjny, natomiast na prawo, stanowisko kierowania oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim który w momencie braku osoby dyżurującej w punkcie przyjęć interesantów pełni rolę osoby informującej. Osoby pełniące dyżur w punkcie recepcyjnym, jak również oficerowie dyżurni nie są przeszkoleni w zakresie języka migowego.

W holu głównym budynku komendy znajduje się pomieszczenie do przyjmowania interesantów oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszającym się na wózku. Taka toaleta znajduje się również na I piętrze.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, których otwarcie możliwe jest tylko za pomocą karty magnetycznej. Dostęp na wszystkie kondygnacje budynku umożliwia winda oraz schody wyposażone w poręcze po obu stronach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów, a także dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi

 

Komisariat Policji w Gubinie

Komisariat Policji w Gubinie, znajduje się na ulicy Różanej 1 w Gubinie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść zarówno po schodach jak i po rampie umożlwiającej wjazd osobom poruszającym się na wózku. Schody i rampa wyposażone są w poręcze.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych do budynku, które otwierają się automatycznie, znajduje się domofon.

Na wprost wejścia znajduje się punkt recepcyjny, natomiast na prawo, stanowisko kierowania dyżurnego Komisariatu Policji w Gubinie, który pełni rolę osoby informującej. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku  nie są przeszkolone w zakresie języka migowego.

W budynku komisariatu, na parterze znajduje się pomieszczenie do przyjmowania interesantów oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszającym się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, których otwarcie możliwe jest tylko za pomocą kodu.  

Dostęp na wszystkie kondygnacje budynku umożliwiają schody wyposażone w poręcze zamontowane po jednej stronie schodów. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma czytelnej informacji wizualnej o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz nie ma dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego.

Brak możliwości załatwienia sprawy w Komisariacie Policji w Gubinie z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

 

Powrót na górę strony